Joomla 3.5

Землевпорядне проектування

Розділи для ознайомлення:

2.1. Зміст, завдання та принципи територіального землеустрою
3.9. Впорядкування території багаторічних плодових насаджень

      ЗМІСТ
    ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
1.1. Методологічні основи землевпорядного проектування
1.1.1. Поняття про проектування
1.1.2. Землевпорядний проект як основа створення нових форм організації території
1.1.3. Предмет землевпорядного проектування
1.1.4. Розвиток проектування як стадії землевпорядного процесу
1.2. Методика і технологія землевпорядного проектування
1.2.1. Види технологій землевпорядного проектування
1.2.2. Документація із землеустрою
1.2.3. Стадійність землевпорядного проектування
1.2.4. Методика розробки проекту
    ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЗЕМЛЕУСТРІЙ
2.1. Зміст, завдання та принципи територіального землеустрою
2.1.1. Поняття про територіальний землеустрій
2.1.2. Програми раціонального перерозподілу земельного фонду в галузях народного господарства. Схеми землеустрою
2.1.3. Методологічні основи формування меж адміністративно-територіальних утворень
2.1.4. Особливості формування землекористування та організації об’єктів природно-заповідного фонду, природоохоронного, рекреаційного та оздоровчого призначення
2.2. Відведення земель для сільськогосподарських підприємств, організацій, установ і громадян у власність, користування
2.2.1. Склад і зміст проектів (схем) землевпорядкування території сільських і селищних рад
2.2.2. Складання проектів створення сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань
2.1.3. Особливості проектів відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського та фермерських господарств, садівницьких товариств, городництва та для сінокосу й випасання худоби, тим, що ці землі громадяни отримують безоплатно
2.3 Впорядкування землеволодінь і землекористувань сільськогосподарських підприємств
2.3.1. Поняття удосконалення землекористувань і землеволодінь
2.3.2. Види недоліків у землекористуваннях і землеволодіннях і шляхи їх усунення
2.4. Формування землеволодінь і землекористувань несільськогосподарського призначення
2.4.1. Завдання і зміст проектів відведення земель для несільськогосподарських потреб
2.4.2. Землі несільськогосподарського призначення
2.4.3. Складові частини проекту
    ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ЗЕМЛЕУСТРІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ І ЗЕМЛЕКО­РИСТУВАНЬ
3.1. Поняття, завдання і зміст проведення внутрішньогосподарського землеустрою
3.1.1. Завдання і вимоги до проведення внутрішньогосподарського землеустрою
3.1.2. Складові частини та елементи проекту
3.2. Підготовчі та обстежувальні роботи під час внутрішньогосподарського землеустрою
3.2.1. Камеральна землевпорядна підготовка
3.2.2. Польові підготовчі роботи
3.2.3. Поняття і зміст завдання для розробки проекту
3.3. Організація виробничих підрозділів і розміщення господарських центрів
3.3.1. Поняття організаційно-виробничої структури аграрного підприємства
3.3.2. Виробничі підрозділи
3.3.3. Виробничі центри
3.4. Планування використання земель у населених пунктах
3.4.1. Основні принципи і зміст забудови населених пунктів
3.4.2. Розміщення житлової зони
3.4.3. Планування виробничої зони
3.5. Розміщення внутрішньогосподарських доріг, інженерних споруд та об’єктів
3.5.1. Завдання і зміст розміщення шляхів і об’єктів інженерного оснащення території
3.5.2. Методика складання проекту розміщення шляхів
3.5.3. Види об’єктів інфраструктури
3.5.4. Розміщення меліоративних і водогосподарських об’єктів та їх вплив на організацію території
3.6. Організація вгідь і системи сівозмін
3.6.1. Поняття про організацію вгідь
3.6.2. Угіддя та їх класифікація
3.6.3. Трансформація вгідь та її види
3.6.4. Встановлення складу і площі вгідь
3.6.5. Поняття про сівозміни, система сівозмін, види, типи сівозмін
3.6.6. Проектування спеціальних, кормових і польових сівозмін
3.7. Впорядкування території сівозмін
3.7.1. Розміщення полів і робочих ділянок
3.7.2. Розміщення дорожньої мережі
3.7.3. Розміщення захисних лісосмуг
3.7.4. Розміщення водних джерел, польових станів
3.8. Впорядкування території природних кормових угідь
3.8.1. Організація пасовищезмін
3.8.2. Розміщення гуртових і отарних ділянок
3.8.3. Розміщення загонів чергового випасання
3.8.4. Розміщення прогонів для худоби
3.8.5. Розміщення літніх таборів і водних джерел
3.8.6. Особливості впорядкування території культурних пасовищ
3.8.7. Впорядкування території сінокосів
3.9. Впорядкування території багаторічних плодових насаджень
3.9.1. Зміст і завдання влаштування території багаторічних насаджень
3.9.2. Розміщення порід і сортів
3.9.3. Вимоги до розміщення кварталів
3.9.4. Розміщення доріг і захисних лісосмуг, водних джерел, господарських дворів
3.9.5. Впорядкування виноградників, ягідників і полуничних сівозмін
3.10. Особливості землеустрою новостворених сільськогосподарських підприємств за різних форм власності (фермерських господарств)
3.10.1. Завдання та зміст організації території фермерського господарства
3.10.2. Розміщення садиби фермера на території господарства
3.10.3. Розміщення дорожньої мережі та інших елементів інженерної інфраструктури
3.10.4. Організація вгідь та їх розміщення на території господарства
3.10.5. Обґрунтування системи використання вгідь та проекту впорядкування їх території
3.11. Комплексне обґрунтування проектів внутрішньогосподарського землеустрою
3.11.1. Поняття економічної ефективності
3.11.2. Соціальна ефективність і її показники
3.11.3. Поняття екологічної ефективності
3.12. Технічне проектування
3.12.1. Вимоги до точності вирахування площ і розміщення ділянок
3.12.2. Способи та правила складання технічних проектів
3.12.3. Проектування господарських ділянок графічним, аналітичним та механічним способами
3.12.4. Особливості проектування полів в умовах дрібної контурності
3.13. Оформлення, розгляд і затвердження проекту
3.13.1. Особливості оформлення проекту внутрігосподарського землеустрою
3.13.2. Розгляд і затвердження проекту внутрігосподарського землеустрою
3.14. Геодезична практика перенесення проекту в натуру
3.14.1. Способи перенесення проекту в натуру і умови їх застосування
3.14.2. Етапи перенесення проекту в натуру
3.14.3. Техніка перенесення проекту в натуру різними способами
3.15. Здійснення проекту внутрішньогосподарського землеустрою. Авторський нагляд
3.15.1. Зміст робіт пов’язаних з здійсненням проекту
3.15.2. Розробка плану здійснення проекту
3.15.3. Авторський нагляд
3.15.4. Землевпорядне обслуговування
    РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ ЗОКРЕМЛЕНОГО ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
4.1. Зміст і значення робочого проектування в землеустрою
4.1.1. Загальні положення про розробку проектної документації
4.1.2. Завдання і зміст робочого проектування, його зв’язок з іншими дисциплінами
4.1.3. Зміст робочого проекту та порядок його розробки, погодження і затвердження
    РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
5.1. Особливості землевпорядкування в районах розвиненої ерозії ґрунтів
5.1.1. Поняття та види ерозії.
5.1.2. Зміст комплексу заходів протиерозійної організації території.
5.2. Особливості впорядкування території в умовах зрошення та осушення
5.2.1. Особливості впорядкування території в умовах зрошення
5.2.1.1. Види і способи зрошення
5.2.1.2. Вимоги до ділянок, які залучаються до зрошення
5.2.1.3. Порядок розробки проектів землевпорядкування в умовах зрошення земель
5.2.1.4. Проектування полезахисних лісосмуг
5.2.1.5. Проектування польових доріг
5.2.2. Особливості впорядкування території в умовах осушення
5.2.1. Поняття і суть осушення
5.2.2. Сучасні осушувально-зволожувальні системи, їх складові та елементи
5.2.3. Взаємозв'язок проектування елементів організації території та осушувально-зволожувальних систем
5.2.4. Організація сільськогосподарських угідь, розташованих на осушених землях
5.2.5. Упорядкування території сівозмін
5.2.6. Упорядкування території кормових угідь
5.3. Особливості організації території в районах техногенного забруднення земель
5.3.1. Джерела забруднення території України.
5.3.2. Коротка характеристика екологічно небезпечних об'єктів України.
5.3.3. Вплив забруднення рослинного покриву на сільськогосподарське виробництво.
5.3.4. Виявлення й оцінювання забруднених земель для землевпорядних цілей.
5.3.5. Зміст проекту землевпорядкування сільськогосподарських підприємств.
5.4. Особливості формування землекористування та організації території в передгірських і гірських районах Карпат
5.4.1. Особливості формування території господарства.
5.4.2. Особливості внутрішньогосподарського землевпорядкування.
    ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РОБІТ
6.1. Землевпорядний процес
6.1.1. Поняття про землевпорядний процес.
6.1.2. Стадії землевпорядного процесу.
6.1.3. Завершення землевпорядного процесу.
6.2. Нормування, планування і фінансування землевпорядних робіт
6.2.1. Нормування робіт у підрозділах інституту землеустрою. Норми часу, виробітку, обслуговування, чисельності, управління.
6.2.2. Оплата праці.
6.2.3. Завдання планування. Перспективні і поточні плани. Основні розділи і методика складання річних планів.
6.2.4. Фінансування проектних організацій.
6.2.5. Господарський розрахунок. Собівартість та рентабельність землевпорядних робіт. Фонди економічного стимулювання.

Автори:


Опубликовано в Геодезія та землеустрій