Joomla 3.5

Менеджмент

Розділи для ознайомлення:

1.1. Вступ. Теоретичні основи менеджменту

 ЗМІСТ
    Предмет та сфера компетенції управління
1.1. Вступ. Теоретичні основи менеджменту.
1.1.1. Суть категорій управління та менеджменту
1.1.2. Цілі, завдання, принципи і методи менеджменту
1.1.3. Види менеджменту. Особливості сучасного менеджменту
1.1.4. Зміст науки та зав’язок з іншими дисциплінами
1.1.5. Еволюція теорії і практики менеджменту
1.1.6. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту. Сучасні теорії менеджменту
1.2. Суб’єкти підприємництва та умови господарювання
1.2.1. Фірма як організаційно-господарська одиниця
1.2.2. Класифікація, правовий статус та характеристика діяльності фірм
1.2.3. Зовнішнє і внутрішнє середовище менеджменту
1.2.4. Мікросередовище менеджменту та його складові
1.2.5. Макросередовище. Основні чинники і фактори, що визначають макросередовище організації
    Функції менеджменту
2.1. Функції планування
2.1.1. Поняття і класифікація функцій менеджменту
2.1.2. Суть планування і його місце в менеджменті підприємства
2.1.3. Види планування та їх взаємозв’язок
2.1.4. Стратегічне планування. Бізнес-план
2.1.5. Вибір і формування стратегії (реалізація стратегії)
2.1.6. Формування місії та цілей організації
2.2. Функція організації діяльності.
2.2.1. Зміст організаційної функції менеджменту
2.2.2. Делегування, повноваження та відповідальність
2.2.3. Поняття організаційної структури управління виробництвом та фактори, що її визначають
2.2.4. Основні класи та принципи формування організаційних структур управління виробництвом
2.2.5. Типи бюрократичних і адаптивних структур управління виробництвом, їх особливості, переваги і недоліки. Розвиток організаційних структур управління виробництвом
2.3. Функції мотивації та контролю
2.3.1. Поняття мотивації. Потреби, винагороди, закон результату
2.3.2. Зміст теорії мотивації
2.3.3. Процесуальні теорії мотивації
2.3.4. Поняття та суть контролю
2.3.5. Види, процес і етапи контролю. Система контролю
2.3.6. Контроль і аудит
    Менеджер у соціально-економічній системі
3.1. Менеджер у системі управління. Методи керівництва
3.1.1. Роль менеджера в діяльності підприємства
3.1.2. Влада і вплив менеджера
3.1.3. Модель менеджера (10 ролей за Міцбергом)
3.1.4. Вимоги до особистості сучасного менеджера, його саморозвиток. Роль знань та умінь менеджера
3.1.5. Економізація дій і прийомів діяльності менеджерів і бізнесменів
3.2. Психологія особистості
3.2.1. Поняття і особливості психологічного менеджменту
3.2.2. Особистість у психології управління
3.2.3. Психологічні властивості особистості керівника
    Технологія менеджменту
4.1. Інформація та комунікації в менеджменті
4.1.1. Поняття і основні характеристики інформації, класифікація та джерела інформації
4.1.2. Інформаційне забезпечення процесу управління
4.1.3. Поняття комунікацій та комунікаційного процесу
4.2. Організація проведення нарад, бесід і комерційних переговорів
4.2.1. Організація проведення зборів, нарад
4.2.2. Організація проведення ділових бесід
4.2.3. Організація телефонних розмов
4.2.4.Організація проведення комерційних переговорів
4.3. Прийняття управлінських рішень
4.3.1. Поняття та класифікація управлінських рішень, вимоги до них
4.3.2. Етапи розробки та прийняття управлінських рішень
4.3.3. Моделі і методи прийняття рішень
    Соціально-психологічні аспекти керівництва
5.1. Менеджмент персоналу
5.1.1. Поняття менеджменту персоналу. Суб’єкт та об’єкт управління
5.1.2. Формування персоналу підприємства
5.1.3. Поняття, види, планування та управління кар’єрою
5.2. Управління групами, керівництво та лідерство
5.2.1. Групи, їх виникнення та класифікація
5.2.2. Вплив, влада і лідерство
5.2.3. Поведінкові теорії літерства
5.2.4. Ситуаційні теорії лідерства
5.3. Управління конфліктними ситуаціями
5.3.1. Природа конфлікту, його складові та типи
5.3.2. Причини, процес та наслідки конфлікту
5.3.3. Управління конфліктами
5.3.4. Стреси, фактори, що їх викликають, та шляхи їх уникнення
    Процес створення та функціонування операційної системи на підприємстві
6.1. Процес створення та функціонування операційної системи (виробничий менеджмент)
6.1.1. Поняття про операції та операційну систему
6.1.2. Склад і взаємозв’язок елементів організації
6.1.3. Проектування виробничого процесу
6.1.4. Проблеми створення операційних систем на підприємствах АПК
6.1.5. Планування випуску продукції
6.1.6. Оперативне управління виробництвом
6.1.7. Управління якістю продукції
6.1.8. Управління маркетингом
6.2. Організація управління у формуваннях АПК
6.2.1. Організація управління в державних сільськогосподарських підприємствах
6.2.2. Організація управління в сільськогосподарських виробничих кооперативах (СВК) і товариствах з обмеженою відповідальністю (ТОВ)
6.2.3. Організація управління в акціонерних формуваннях
6.2.4. Організація управління в підприємствах малого бізнесу
6.2.5. Організація управління на підприємствах інфраструктури аграрного ринку
6.2.6. Особливості управління біржовою діяльністю
    Види (напрями) менеджменту
7.1. Фінансовий менеджмент
7.1.1. Суть і структура фінансовго менеджменту
7.1.2. Механізм функціонування фінансового менеджменту
7.1.3. Управління фінансовими ресурсами

Опубликовано в Управління і адміністрування