8.3. Зерносушарки і пристрої для активного вентилювання зерна

8.3.1. Агротехнічні вимоги до роботи зерносушарок і способи сушіння зерна.
8.3.2. Класифікація зерносушарок.
8.3.3. Режими сушіння зерна.
8.3.4. Робочі органи зерносушарок.
8.3.5. Типи, загальна будова і процес роботи.
8.3.6. Технологічна наладка зерносушарок.
8.3.7. Правила техніки безпеки під час їх обслуговування.
8.3.8. Класифікація, будова та процес роботи установок активного вентилювання зерна.
8.3.9. Контроль і оцінка якості роботи.

  Зерно — це живий організм, в якому відбуваються процеси життєдіяльності, в тому числі дихання. За підвищеної вологості, температури і засміченості інтенсивність його дихання зростає, що призводить до виділення теплоти і втрат маси. Тому існує критична вологість зерна, за якої з’являється вільна волога, що різко підвищує інтенсивність дихання. Для зернових культур і злакових трав вона становить 14,5... 15,5 %, для зернобобових і кормових бобових трав — 15,0...16,0 %, для олійних — 8,0...11,0 %. При тривалому зберіганні вологість зерна має бути на 2...3 % нижчою від критичної. Для видалення із зерна надлишків вологи, знищення шкідників, прискорення післязбирального дозрівання і збереження насіннєвої якості насіння застосовують сушіння зерна.

8.3.1. Агротехнічні вимоги до роботи зерносушарок і способи сушіння зерна.
  Основними вимогами є збереження насіннєвих (схожості, енергії проростання) і продовольчих властивостей. Тому нагрівання насіннєвого матеріалу зернових культур не повинно перевищувати 43...48 °С, зернобобових ЗО...35 °С, а продовольчого матеріалу — 50...60 °С. Допустима нерівномірність нагрівання зерна становить 3...4 °С, а нерівномірність сушіння — 1 %. Випаровування вологи за однократний процес сушіння мас бути не більше ніж 5...6 % для зернових, 3...4 % для гречки, зернобобових, кукурудзи, проса.  Після сушіння зерно і насіння охолоджується так, щоб температура їх не перевищувала температуру навколишнього повітря більше ніж на 10... 15 °С.
 Після сушіння і охолодження не повинно бути підгорілих, підсмажених, надутих або з луснутими оболонками зерна та насіння.
  Способи сушіння. Сушіння зерна і насіння ґрунтується на двох принципах:
1) видаленні вологи без зміни її агрегатного стану;
2) видаленні вологи зі зміною її агрегатного стану (перетворенням рідини на пару).
  На першому принципі засновані механічні та сорбційний способи сушіння.
  Механічні способи — це видалення вологи без застосування теплоти. До них належать пресування і центрифугування.
  Пресування — видалення вологи стисканням матеріалу.
  Центрифугування — видалення вологи під дією відцентрової сили.
  Сорбційний спосіб — це видалення вологи вологовбирними матеріалами (тирсою, хлоридом кальцію тощо) або сухим зерном при змішуванні їх з вологим зерном. Процес відбувається повільно (1...2 тижні). Вологовбирний матеріал має легко відділятися від висушеного зерна або насіння. Застосовують його тоді, коли при нагріванні насіння і зерно втрачають свої властивості і розтріскуються (вика, горох, соя, квасоля тощо). Наприклад, одна частина насіння бобових з двома - трьома частинами вівса.
  Другий принцип передбачає радіаційний, кондуктивний, конвективний, електричний і сублімаційний способи сушіння.
 Радіаційний спосіб забезпечує безконтактне нагрівання зерна тепловими променями сонця (природне сушіння) або інфрачервоними — генераторів інфрачервоного випромінювання (штучне сушіння).
  Природне сушіння шару зерна 100...150 мм завтовшки здійснюють у сонячну погоду на відкритих майданчиках. Сушіння інфрачервоними випромінювачами потребує великих витрат енергії, має низький ККД.
 Кондуктивний спосіб забезпечує контактну передачу зерну теплоти від нагрітої поверхні. Він потребує великих витрат палива, не забезпечує потрібної рівномірності сушіння, низькопродуктивний.
Конвективний спосіб забезпечує передачу зерну теплоти за рахунок конвекції від рухомого газоподібного теплоносія (підігрітого повітря або суміші повітря з продуктами згоряння палива). Теплоносій одночасно з передачею теплоти вбирає вологу із зерна. Цей спосіб широко застосовують у роботі багатьох зерносушарок.
   Електричний спосіб ґрунтується на використанні струму високої частоти (СВЧ). Молекули зерна, що перебувають у полі СВЧ, приводяться в коливальний рух і за рахунок тертя виділяють теплоту. Оскільки діелектрична стала води велика, теплота концентрується в центрі зерна, де найбільше вологи, таким чином досягають вищої швидкості сушіння.
 Сублімаційний спосіб відбувається у глибокому вакуумі. При цьому температура матеріалу знижується і волога у вигляді кристалів льоду виходить на його поверхню. При подальшому підведенні теплоти лід випаровується. Структура висушеного матеріалу зберігається. Незначна продуктивність, висока собівартість, складне обладнання обмежують використання цього способу, тому його застосовують для сушіння овочів, фруктів тощо.

8.3.2. Класифікація зерносушарок.
  Конвективний спосіб сушіння зерна найпоширеніший, тому розглядатимемо тільки зерносушарки конвективної дії.
   Класифікація зерносушарок. Зерносушарки класифікують за такими показниками:
• видом палива, що використовується для сушіння (тверде, рідке або газоподібне);
• видом теплоносія (нагріте повітря або його суміш з паливними газами);
• характером процесу сушіння (періодичної або безперервної дії);
• мобільністю (стаціонарні або пересувні);
• напрямком руху теплоносія відносно зернового потоку (прямопотокові, протипотокові, з поперечним потоком, із змішаним потоком);
• станом зернового шару (нерухомим, рухомим, псевдозрідженим, зваженим);
• конструкцією (шахтні, барабанні та вібраційні).
  Головною технологічною характеристикою зерносушарок є стан матеріалу в процесі сушіння і охолодження.
  Зерносушарки з рухомим зерновим шаром найпоширеніші. Під час сушіння швидкість зернового матеріалу більша від нуля, а швидкість теплоносія менша від критичної швидкості зернового матеріалу. Цей принцип покладений в основу роботи шахтних, рециркуляційних, барабанних, конвеєрних і вібраційних зерносушарок безперервної дії.


Рис. 8.3. Схема робочих процесів зерносушарок:
І— шахтна; II— барабанна; III—- вібраційна; IV— вентильований бункер; V— декова; VI — наземна;
VII і VIII — пневмогазова рециркуляційна; 1 — напрямок руху повітря; 2 — зерно

  Шахтні зерносушарки (рис. 8.3, І) обладнані шахтами, всередині яких у шаховому порядку вмонтовані короби. Зерно 2 рухається зверху вниз під дією сили тяжіння, а теплоносій 1 — у поперечному і вертикальному напрямках.
   Барабанні зерносушарки (рис. 8.3, II) мають сушильну камеру у вигляді порожнистого сталевого циліндра (барабана), всередині якого є лопаті та полички. При його обертанні лопаті піднімають і скидають зерно. Воно пересипається з полички на поличку, сушиться теплоносієм і перемішується вздовж барабана.
  Вібраційні зерносушарки (рис. 8.3, III) мають решета, розміщені ярусами, які приводяться в коливальний рух. Зерно, переміщуючись по такому решету, пронизується від низу до верху теплоносієм.
   Зерносушарки з нерухомим зерновим шаром працюють за умови, що швидкість матеріалу дорівнює нулю, а швидкість теплоносія менша від критичної швидкості частинок матеріалу. Цей принцип використовується в установках активного вентилювання зерна (вентильовані бункери), декових та наземних зерносушарках. Вентильований бункер (рис. 8.3, IV) складається з бункера, вентилятора, повітронагрівника і повітропроводу. Підігріте повітря пронизує шар вологого зерна, висушуючи його. їх використовують також для вентилювання зерна повітрям при його охолодженні і консервації.
   Декові зерносушарки (рис. 8.3, V) мають топку, вентилятор і одну або кілька дек, виготовлених із перфорованого металевого листа. Зерновий матеріал нерухомо лежить на поверхні деки і пронизується теплоносієм. При цьому із зерна видаляється волога.
  Наземні зерносушарки (рис. 8.3, VI) забезпечують сушіння матеріалу холодним повітрям, яке подається через перфоровану підлогу або щілини в ній.
  Зерносушарки з псевдозрідженим шаром зерна висушують зерно, яке перебуває на поверхні решета у псевдозрідженому (киплячому) стані під дією швидкості потоку теплоносія. При цьому піднімальна сила потоку близька до сили тяжіння окремих зерен і вони не тиснуть одне на одне. У такому стані відбувається перемішування, рух зерен, а сухі зерна випливають на поверхню і вивантажуються.
  Пневмогазові рециркуляційні зерносушарки (рис. 8.3, VIIІ) за кілька секунд газовим потоком (теплоносієм), який подається з великою швидкістю, нагрівають зерновий матеріал до потрібної температури. Зерно по трубі піднімається в шахту. У верхній частині шахти витримується деякий час і спрямовується в її нижню частину, яка розділена вертикальною перегородкою на дві зони. Із правої зони зерно знову потрапляє в сушильну трубу (рециркулює), де перемішується з вологим. Сухе зерно спрямовується у ліву зону, звідки виводиться назовні.

8.3.3. Режими сушіння зерна.
   Основним чинником, від якого залежить процес сушіння зерна, є температура теплоносія: чим вона вища, тим швидше висихає зерно. Вона обмежується допустимою температурою нагрівання зерна.
  Температура теплоносія в шахтних зерносушарках для насіннєвого матеріалу зернових культур вологістю до 18 % не повинна перевищувати 70 °С, а вологістю 18...20 % — 65 °С. При сушінні продовольчого зерна вологістю до 26 % температура теплоносія має становити 80...90 °С.
  У барабанних зерносушарках при сушінні насіннєвого зерна температура теплоносія має бути 145...165 °С, продовольчого — 180...210 °С, а фуражного — 180...250 °С.

8.3.4. Робочі органи зерносушарок.
   Основними робочими органами зерносушарок є топка, пристрої для сушіння і охолодження зерна, вентилятори, завантажувальні та розвантажувальні елеватори, трубопроводи і привідні механізми.
  Топки. Використовують топки прямої і непрямої дії. У топках прямої дії теплоносій отримують у результаті безпосереднього змішування топкових газів з повітрям, а тому в них має згоряти все паливо (дим, кіптява, зола не повинні потрапляти в сушильну камеру). В топках непрямої дії теплоносій утворюється за допомогою теплообмінників.
   Топка для спалювання, рідкого палива (рис. 8.3.1) має камеру згоряння 15, змішувальну камеру 19, паливну апаратуру, систему запалення і контролю полум’я. Камера згоряння 15 виготовлена із жаростійкої сталі і захищена металевим кожухом 14. Між кожухом і камерою згоряння встановлений захисний екран 13. У передній частині камери згоряння є повітропідвідний регістр 11, який має вигляд двох концентрично розміщених циліндрів з лопатками, що завихрюють потік повітря. Повітря подається вентилятором 7 крізь отвори в більшому циліндрі і виходить у зону горіння через кільцевий зазор між циліндрами і через малий циліндр.


Рис. 8.3.1. Функціональна схема топки:
I— кран; 2— паливний насос; З-— фільтр; 4 — перепускний клапан; 5 — золотниковий клапан; 6 — манометр; 7—вентилятор; 8— головка приладу ПКП-Ф; 9— свічка запалювання; 10 — форсунка; II— регістр; 12— трансформатор; 13 — екран топки; 14 — кожух; 15— камера згоряння; 16— відбивний екран; 17 — патрубок впуску повітря; 18 — заслінка; 19— змішувальна камера; 20 — клапан

  Змішувальна камера 19 на вході має відбивний екран 16, поліпшує перемішування топкових газів з повітрям. Вона обладнана вибуховим клапаном 20 для запобігання аварійності. Паливна апаратура складається з паливного бака, фільтра 3 очищення палива, насоса 2, форсунки 10, перепускного клапана 4, електромагнітного золотникового клапана 5, манометра 6 і паливопроводів. Форсунка має змінні розпилювачі з отворами діаметром 0,3; 0,5; 0,6; 0,8; 1,3; 1,7 і 2,0 мм, а також завихрювані зі щілиною 1 і 2 мм завширшки.
  Система запалювання має свічку запалювання 9, яка отримує високу на-пругу від трансформатора 12, що автоматично вмикається під час розпалювання топки. Паливо запалюється від іскри, яка проходить між електродами свічки запалювання.
  Наявність факелу контролює прилад ПКП-Ф, головка 8 якого встановлена в кришці регістра. Коли факел полум’я згасне, цей прилад вимкне золотниковий клапан 5, електродвигуни приводу вентилятора топки і паливного насоса.
  Сушильні камери. їх будова залежить від типу зерносушарки.
 Сушильна камера шахтної зерносушарки (рис. 8.32) виконана у вигляді вертикальної шахти і прямокутного перерізу. Шахта має дві однакові секції. Всередині секції горизонтально в шаховому порядку розміщені чотирнадцять рядів п’ятигранних коробів 2 і 3. У ряду їх вісім.

Рис. 8.3.2. Сушильна камера шахтного типу:
а — схема руху теплоносія у вертикальному напрямку; б— те саме, у горизонтальному напрямку: і — шахта; 2— підвідні короби; З — відвідні короби; 4 — жалюзі

   Сім рядів призначені для підведення (подачі) теплоносія і сім — для його відведення. Короби мають вигляд жолоба, повернутого відкритою частиною вниз. З одного боку короб упирається в глуху стінку, а з іншого — є вікно. Вхідні вікна підвідних коробів 2 з’єднані з нагнітальним дифузором, а вихідні відвідних коробів З — з відвідним. Нижня частина нагнітального дифузора з’єднана з топкою. Дно відвідного дифузора коробами з’єднано з вентилятором. У горловинах коробів установлені заслінки регулювання витрат теплоносія. Короби нижньої секції зміщені відносно коробів однойменного призначення верхньої секції на 122 мм, таким чином досягається зміна руху теплоносія по висоті. Простір між коробами заповнений зерном, а короби залишаються порожніми. Теплоносій перемішується від підвідних коробів до відвідних, пронизує зерно, нагріває його і видаляє випарувану вологу.
  У вертикальних стінках коробів можуть бути отвори з жалюзі 4, що дає змогу теплоносію перемішуватися в горизонтальному і вертикальному напрямках.
  Сушильна камера барабанної зерносушарки (рис. 8.3.3, а) — це сталевий похилий циліндр (барабан) 1, який розділений перегородками 2 на частини і спирається на чотири пари металевих роликів (дві з них привідні). На внутрішній поверхні барабана і перегородках є полички 3 і лопаті 4. У передній і задній частинах барабана розміщені гвинтові доріжки для підведення і відведення зернового матеріалу. Схеми сушильних барабанів наведено на рис. 8.33, б.


Рис. 8.3.3. Сушильна камера барабанного типу:
а— загальний вигляд: 1 — барабан; 2 — перегородки; З — полички; 4 — лопаті; 5 — підпірне кільце;
6— випускні вікна; 7— заслінка; 8— шлюзовий затвор; б— схеми сушильних барабанів: І — піднімально-лопатевий; II — розподільний; III — секторний; IV— комбінований; V— перевалочний з закритими комірками

  При обертанні барабана лопаті піднімають зерно, яке вільно пересипається з них, а під дією теплоносія і кута його нахилу повільно переміщується.
   Випускні механізми. Від конструкції і регулювання цих механізмів залежить швидкість руху зерна в сушильній камері, рівномірність і якість сушіння. Випускні механізми шахтних зерносушарок бувають безперервної дії — з безперервним вивантаженням зерна (рис. 8.3.4, а, б, г, д, е) і періодичної — з пері-одичним (рис. 8.3.4, в). При переміщенні полиць 2 (рис. 8.3.4, а, б), скребків 6 (рис. 8.3.4, г, д), лотоків 3 (рис. 8.3.4, б) або кулачкових валів (рис. 8.3.4, е) зерно висипається із сушарки в бункер. У механізмах періодичної дії полиці 2 автоматично змішуються за межі отворів (через 1...2 хв) і вивантажують порцію (400...450 кг) зерна.

Рис. 8.3.4. Схеми розвантажувальних механізмів шахтних зерносушарок:
а — з рухомою кареткою; б— з коливальними лотоками; в — з пересувними полицями; г — з коливальними скребками; д — зі стрічковим скребковим конвеєром; е— з обертальними роликами; 1 — лійка; 2 і 5 — полиці; 3 — лотоки; 4 — пружина; 6 — скребки; 7 — конвеєр; 8 — заслінка; 9 — кулачковий вал

   Вивантаження зерна пристроями з рухомою кареткою (див. рис. 8.3.4, а), коливальними потоками
(рис. 8.3.4, б) і затворами (рис. 8.3.4, в) відбувається під дією сили тяжіння. Під час вивантаження випускні канали можуть забиватися соломистими домішками. Скребки і кулачковий вал цього недоліку не мають. Швидкість вивантаження зерна регулюють зміною: положення лійки У барабанних сушарках швидкість руху зерна по барабану регулюють зміною його кута нахилу і частоти обертання, крім того, можна змінювати підпірні кільця 5 (див. рис. 8.34, а) різної висоти на виході зерна із барабана.

8.3.5. Типи, загальна будова і процес роботи.
                            Зерносушарки конвективної дії


  Сушарка зерна шахтна СЗШ-16 (рис. 8.3.5) є стаціонарною. Продуктивність на пшениці (при зниженні вологи з 20 до 14 %) становить 16 т/год, нерівномірність сушіння — 1,5 %, витрати палива — до 150 кг/год. Привід здійснюється від десяти електродвигунів загальною потужністю 82,4 кВт. Місткість бункера сушарки 27,83 м3, маса 14 т. Сушарка складається з двох шахт 4, двох охолоджувальних колонок 8, топки 9, завантажувальної 2 і двох вивантажувальних 1 норій, двох вентиляторів 6 і 7.
  Зерносушарка може працювати з паралельною (продуктивність зростає вдвічі) і послідовною (підвищується ефективність випаровування вологи) роботою шахт.

Рис. 8.3.5. Функціональна схема шахтної зерносушарки СЗШ-16:
1 і 2 — норії; 3 — надсушильний бункер; 4 — шахти; 5 — дифузор; 6 і 7 — вентилятори; 8 — охолоджувальна колонка; 9 — топка; І і II— завантаження і вивантаження зерна

  При паралельній роботі шахт вологе зерно потрапляє в надсушильні бункери З, де встановлені датчики рівня зерна. Коли його рівень максимальний, датчик вмикає електродвигун розвантажувального пристрою шахти, коли мінімальний — електродвигун завантажувального пристрою. Вентилятори відсмоктують повітря із простору між шахтами і теплоносій із топки 9 потрапляє в сушильні камери, пронизуючи зерновий матеріал. Зерно нагрівається, поглинається волога. Далі теплоносій надходить у дифузори 5 і вентиляторами 6 виводиться в атмосферу.

 Сухе зерно норіями завантажується в охолоджувальні колонки 8, у простір між двома перфорованими, концентрично розміщеними вертикальними циліндрами. Внутрішній циліндр сполучений із всмоктувальним патрубком вентилятора 7. Повітря забирається зовні по всій висоті перфорованої колонки, проходить крізь шар зерна, охолоджує його і виводиться назовні. Сухе зерно через шлюзові затвори вивантажується із колонки, яка також має датчики рівня зерна, що працюють подібно до датчиків рівня зерна сушильних камер.


  Сушарка зернова стаціонарна барабанна СЗСБ-8 (рис. 8.3.6) призначена для сушіння зерна різних культур будь-якої вологості і засміченості. Вона складається з топки, завантажувальної камери, сушильного барабана 4, вивантажувальної камери 5, вентилятора 6, охолоджувальної колонки 9 з вентилятором 8, шнеків і конвеєрів для переміщення зерна, привідного механізму і пульта керування.

Рис. 8.3.6. Технологічна схема барабанної зерносушарки СЗСБ-8,0:
1 — топка; 2 — змішувальна коробка; 3 — завантажувальна камера; 4 — барабан; 5 — вивантажувальна камера; 6 і 8 — вентилятори; 7 — конвеєр; 9 — охолоджувальна колонка; 10 — вихід сухого зерна; 11 — шлюзовий затвор; 12 — привід барабана

  Топка сушарки працює на рідкому паливі, яке подається форсункою і розпилюється вентилятором високого тиску. Подачу палива регулюють конусною голкою форсунки. На камері згоряння топки для змішування топкових газів з повітрям встановлено змішувальну коробку. Звідси теплоносій надходить у завантажувальну камеру, яка розміщена біля переднього торця сушильного барабана. Зерно, завантажене в камеру, надходить на передню частину барабана, де закріплено шість гвинтових доріжок, які підводять матеріал до секторів барабана. Сушильний барабан діаметром 1600 мм і довжиною 8000 мм спирається двома бандажами на ролики, з яких три пари приводять барабан в обертальний рух.

  Частота обертання 8 хв1. Всередині барабан розділений на шість секцій. У кожній секції закріплено лопатки, які піднімаються і перекидають зерно при обертанні барабана. Гарячі гази обмивають зерно, що безперервно пересипається, і сушать його. Внаслідок надходження нових порцій зерна створюється підпір, і висушене зерно переміщується вздовж осі барабана. В кінці барабана також є гвинтові доріжки, через які зерно виводиться. Охолоджені гази всмоктуються вентилятором 6 і викидаються в атмосферу. Зерно із завантажувальної камери шлюзовим затвором спрямовується в приймач конвеєра і передається ним в охолоджувальну колонку 9. Охолоджувальна колонка виготовлена з двох концентрично розміщених перфорованих циліндрів. У верхній частині колонки змонтовано вентилятор. Зерно надходить у кільцевий простір між циліндрами і продувається повітрям. Висушене зерно виходить з колонки самопливом.
  Сушарку обслуговують двоє робітників. Витрата палива — близько 65 кг/год. Потужність десяти електродвигунів — 31,6 кВт. Маса — 9000 кг. Продуктивність при зниженні вологості на 6% — до 8 т/год.
  Стаціонарна зерносушарка СЗСБ-4,0 за будовою і принципом роботи майже не відрізняється від сушарки СЗСБ-8,0. Діаметр сушильного барабана — 1268 мм, довжина — 6790 мм, частота обертання — 8 хв-1. Топка суміщена із завантажувальною камерою. Вона працює також на рідкому паливі. Витрата палива — близько 35 кг/год. Потужність семи електродвигунів становить 22 кВт. Маса — 7540 кг.
 Пересувна зерносушарка СЗПБ-2 складається з топки 2 (рис. 8.3.7), змішувальної камери З, сушильного 4 і охолоджувального 8 барабанів, вентиляторів 7 і 9, шнеків 1 і 11, привідного механізму, рами 13 і пульта керування 14. Топка сушарки металева з цегельним обмуруванням. Паливо — вугілля, дрова або торф. Витрата умовного палива — близько 35 кг/год.

Рис. 8.3.7. Пересувна барабанна зерносушарка СЗПБ-2:
а — схема роботи; б— загальний вигляд; 1 — завантажувальний шнек; 2 — топка; 3 — змішувальна камера; 4 — сушильний барабан; 5 — повітропровід; 6 — передня камера; 7 — вентилятор сушильного барабана; 8 — охолоджувальний барабан; 9 — вентилятор охолоджувального барабана; 10 — шлюзовий затвор; 11 — розвантажувальний шнек; 12 — випускна труба; 13 — рама; 14 — пульт керування

   Шестисекційний сушильний барабан діаметром 1000 мм і довжиною 4000 мм обертається з частотою 8-9,8 хв-1. За конструкцією і процесом роботи він подібний до барабанів вже описаних сушарок. Чотирисекційний охолоджувальний барабан діаметром 632 мм і довжиною 2430 мм обертається з частотою 23 хв-1.
 Теплоносій засмоктується в сушильний барабан вентилятором 7. Частина відпрацьованого теплоносія спрямовується повітропроводом 5 назад у змішувальну камеру 3. Завдяки цьому зменшується витрата палива. Вологе зерно подається шнековим навантажувачем ПШП-3, а сухе — вивантажується шнековим навантажувачем ПШП-4А.
   У сушарці можна сушити подрібнений зелений корм, сіяні та лучні трави, подрібнені до частинок довжиною 10-20 мм. При цьому температура теплоносія має дорівнювати 250-300°С, а нагрівання маси не перевищувати 60°С.
   На машині встановлено електродвигун і мотор-редуктор. Споживана потужність — 8,7 кВт. Сушарку обслуговують три працівники. Маса сушарки — 4500 кг. Продуктивність при зниженні вологості зерна на 6% — 2 т/год. Продуктивність на сушінні зеленого корму — 100 кг/год.
  Сушарка СЗПБ-2,5 розроблена на базі сушарки СЗПБ-2. Топка цієї сушарки працює на рідкому паливі (керосин). Продуктивність при зниженні вологості на 6% становить 2,5 т/год. Встановлена потужність п’яти електродвигунів — 9 кВт. Маса — 4 000 кг.
 Бункер активного вентилювання БВ (рис. 8.3.8) призначений для тимчасової консервації і підсушування насіння різних культур. Він являє собою металевий циліндр 1 з отворами; встановлений на підпорках. Всередині циліндра вмонтований перфорований циліндр 2, що використовується як повітророзподільна труба. Кільцевий проміжок між циліндрами заповнюється зерном.
  У повітророзподільній трубі є клапан 3, який за допомогою троса і лебідки можна піднімати й опускати залежно від заповнення кільцевого проміжку зерном.
  Бункер повністю заповнюється зерном, коли його вологість не перевищує 22%, при вологості 28-30% він заповнюється наполовину.
  Перед заповненням бункера зерном повітряний клапан піднімають, а після заповнення до потрібного рівня опускають з таким розрахунком, щоб його верхній край розміщувався на 20 см нижче від рівня зерна у внутрішньому циліндрі.

Рис. 8.38. Бункер активного вентилювання:
1 — зовнішній циліндр; 2 — внутрішній циліндр; 3 — повітряний клапан; 4 — драбина; 5 — відкидний лотік; 6 — повітропровід; 7 — електронагрівач; 8 — вентилятор

   Холодне або підігріте електронагрівачем повітря нагнітається вентилятором у внутрішній циліндр. Проходячи через шар зерна, повітря його охолоджує.
   Сумарна встановлена потужність електродвигуна і електронагрівачів — 29,5 кВт. Місткість бункера БВ становить 40 т. Із чотирьох таких бункерів складають відділення вентильованих бункерів ОБВ-16О місткістю 160 т. Таке відділення можна використовувати самостійно або в складі зерноочисних агрегатів і зерноочисносушильних комплексів. Встановлена потужність електродвигунів ОБВ-160 становить 260 кВт.


   Стрічкова сушарка Т-685 (рис. 8.3.9) призначена для сушіння насіння трав та інших культур, що не прилипають до робочих поверхонь сушильної камери і не схильні до збивання. Її продуктивність 0,9 т/год при зниженні вологості насіння на 4 %, встановлена потужність електродвигунів 17,6 кВт, витрати теплоти 80 000 ккал/год, маса 4565 кг.
   Сушарка складається з топки 1, сушильно-охолоджувальної камери 10, нагнітального і витяжного вентиляторів 19 і 13.

Рис. 8.3.9. Функціональна схема стрічкової сушарки Т-685:
1 — топка; 2 і 5— термометр; З і 11 — трубопроводи; 4, 7, 12 і 17— дросельні заслінки; 6 — дифузор;
8 — приймальний бункер; 9, 15 — конвеєрні стрічки; 10 — сушильно-охолоджувальна камера;
13, 18 і 19 — вентилятори; 14 — редуктор; 16 — розвантажувальний конвеєр

 Сушильно-охолоджувальна камера 10 змонтована на рамі і закрита кожухом. Вона має завантажувальний пристрій, три сушильні 9 і одну охолоджувальну 15 стрічки, вентилятор 18 охолоджувальної стрічки і розвантажувальний конвеєр 16. Для подачі насіння на рамі встановлюють бункер 8.
  Стрічки конвеєрів виготовлені з дротяної дрібнокоміркової, захищеної від корозії сітки, яка добре пропускає повітря і не пропускає насіння. Швидкість руху стрічок змінюється в межах 0,11...1,28 м/хв.
   Насіння із бункера 8 надходить на верхню сушильну стрічку, з неї зсипається на середню, а потім на нижню. Вентилятор 19 нагнітає повітря в топку і, де воно підігрівається і по трубопроводу 3 потрапляє в сушильно-охолоджувальну камеру 10. Матеріал, що знаходиться на стрічках, продувається теплоносієм. Відпрацьований теплоносій по трубопроводу 11 відсмоктується вентилятором 13 і подається у відцентровий пиловідцільник. Висушене насіння із сушильних стрічок подається на охолоджувальну стрічку 15, де охолоджується повітряним потоком, створеним вентилятором 18, і вивантажується із сушарки.
  Карусельна сушарка СКМ-1 (рис. 8.3.10.) Призначена для сушіння малосипкого насіння конюшини, люцерни, льоновороху і волоті сорго.
   Продуктивність її становить 0,9 т/год при сушінні льоновороху з початковою вологістю 45 %. Питомі витрати пального 80 кг/т, витрати підігрітого повітря 80 000 м3/год. Місткість сушильної камери 89,4 м3, площа 52,6 м2, встановлена потужність електродвигунів 105 кВт.
  Сушарка має кільцеву сушильну камеру 5, завантажувальний пристрій, вентилятор 11, топковий агрегат 12, вивантажувальний пристрій 7.
  Сушильна камера має решітчасту горизонтальну платформу 8, що обертається, з внутрішнім 4 і зовнішнім 6 огородженнями. Висота огородження дає змогу завантажувати шар матеріалу до 1,8 м завтовшки. Зовнішнє огородження складається з нижньої і верхньої частин. Нижня виконана нерухомою, верхня — рухомою. Верхній край нерухомої частини виступає над платфрмою і має вікно для встановлення вивантажувального конвеєра. Верхня частина зовнішнього огородження влаштована на роликах і обертається за рахунок сил тертя зернового матеріалу при заповненій сушильній камері. Така конструкція забезпечує вільне обертання горизонтальної платформи і запобігає втратам повітря вздовж стінок камери.
   Відцентровий вентилятор 11 забезпечує подачу теплоносія під решітчасту платформу.
  Завантажувальний пристрій складається з двокаскадного 1, гребінчастого 2, встановленого під кутом 60°, конвеєрів і конвеєра-роздавальника 3 стрічкового типу, який може перемішуватися над сушильною камерою із заданим прискоренням.
  Вивантажувальний пристрій складається з рухомої каретки з консольною балкою, під якою розміщений стрічковий конвеєр. Навколо консольної балки рухається ланцюг із закріпленими на ньому скребками.

Рис. 8.3.10. Функціональна схема карусельної сушарки СКМ-1:
1 і 2 — конвеєри; 3 — конвеєр-роздавальник; 4 — внутрішнє огородження; 5 — сушильна камера;
6 — зовнішнє огородження; 7 — вивантажувальний пристрій; 8 — решітчаста платформа; 9 — ролик;
10 — заслінка; 11 — вентилятор; 12 — топковий агрегат

  У процесі сушіння насіннєвий матеріал завантажувальним пристроєм подається в сушильну камеру. Гребінчастим конвеєром 2 матеріал розрихлюється, а конвеєром-роздавальником за рахунок зворотно-поступального руху рівномірно розподіляється при подачі його в сушильну камеру. Матеріал продувається теплоносієм і сушиться. Для вивантаження висушеного нижчого шару вмикають привід скребкового ланцюга, вводять у сушильну камеру через вікно балку вивантажувального пристрою і приводять в дію платформу. Матеріал захоплюється скребками і потрапляє на стрічковий конвеєр, яким вивантажується.8.3.6. Технологічна наладка зерносушарок.
   Перед початком роботи сушарки слід перевірити внутрішній стан шахти: наявність щілин і тріщин, щільність вставки коробів в стінки шахти і т.п. Недоліки, виявлені під час огляду і перевірці, необхідно усунути; шахту, все робочі частини сушарки та транспортні механізми очистити від сміття, пилу і залишків зерна, щоб запобігти засмічення змінами інших сортів і культур. Всі механізми при пуску сушарки попередньо слід випробувати на холостому ходу. Шахтні зерносушарки прості за конструкцією, але процес нагріву і сушіння в них протікає нерівномірно. Максимальну температуру має зерно в пристінних зонах, розташованих паралельно коробам, що призводить до його перегріву і пересушування. Нерівномірність нагрівання і сушіння зерна обумовлюється нерівномірним рухом зерна в шахті сушарки, через нерівномірний розподіл агента сушіння по коробах, незадовільною роботою випускного механізму і нерівномірним завантаженням сушарки. Важливий момент, що забезпечує належну якість сушіння в шахтних зерносушарках - це створення однакових умов руху по перетину шахти. Рівномірному руху зерна перешкоджають пристінні короба, їх необхідно замінити на напівкороби, встановивши зазор між напівкоробами і стінками в межах 100 ... 115 мм. Необхідно ретельно відрегулювати випускний механізм сушарки з тим, щоб зерно випускалося рівномірно по всьому поперечному перерізу шахти. Періодично посилений випуск зерна з шахти сприяє руйнуванню зернових склепінь, усунення застійних зон, що утворилися в місцях скупчення великих домішок або місцевих звужень потоку. Тому при сушінні доцільно застосовувати комбіновані випускні механізми (безперервні малі порції випуску доповнюють періодично великими порціями). Вологий матеріал направляється в сховище (окремий склад, майданчик) згідно сорту, класу вологості і білка. Після формування партії, достатньої для повного завантаження сушарки, матеріал направляється на сушку. В першу чергу сушать партії з найбільшою вологістю і розміщені в сховищах, не обладнаних установками для активного вентилювання. При наявності великої кількості сирого і вологого зерна, зараженого шкідниками хлібних запасів, в першу чергу сушать партії з найбільшою вологістю і температурою, а також зараженістю. Зерно для сушіння в шахтних зерносушарках необхідно формувати з урахуванням стану по вологості: від 14,5% до 17%, від 17 до 19% і від 19 до 22%. У письмовому розпорядженні на сушку потрібно вказувати: сушарку, в якій повинно бути просушене зерно даної партії; необхідність попереднього очищення; вихідну і кінцеву вологість; температуру агента сушіння і допустиму температуру нагрівання зерна; місце розміщення просушеного зерна. За кількісне і якісне зберігання зерна в процесі сушіння несуть відповідальність працівник і лаборант, які контролюють процес сушіння.
  Температура агента сушіння. Для перевірки температури агента сушіння зерносушарку оснащують термометрами (технічними ртутними і / або дистанційними). Їх встановлюють у дифузорах перед напірними камерами. Якщо в повітропроводі між топкою і контрольованою точкою (де встановлений термометр) є організований підсмоктування атмосферного повітря, то при відхиленні температури агента сушіння від заданої її регулюють, змінюючи кількість підсмоктуваного атмосферного повітря шиберною засувкою. Якщо організованого по підсмоктування атмосферного повітря немає, температуру агента сушіння регулюють, змінюючи кількість палива, що спалюється. При сталому режимі, тобто при сушінні великої партії зерна однакової вологості, температуру агента сушіння контролюють кожні 2 години. При переході на сушку зерна інший вологості температуру агента сушіння змінюють аналогічним регулюванням. Не допускається відхилення температури агента сушіння біліше ніж на 5° С від заданого значення.
   Температура зерна. Для правильної організації процесу сушіння необхідно знати поточні значення температури вологого зерна яке подається на сушіння, максимальну температуру його нагрівання і температуру просушеного охолодженого зерна, а в рециркуляційних зерносушарках - температуру рециркуляційного зерна. Температуру контролюють у відповідних перерахованих значеннях температур точках (вузлах) сушарки. Максимальну температуру нагрівання зерна контролюють: в шахтних зерносушарках - в передостанньому ряду відвідних коробів нижньої зони сушки (не менше ніж в п'яти точках по ширині кожної шахти); в шахтних рециркуляційних - в передостанньому ряду відвідних коробів рециркуляційної шахти і в передостанньому ряду відвідних коробів зони сушки, розташованої над зоною охолодження просушеного зерна; в рециркуляційних протиточних зерносушарках - в бункері тепловологобміну. Температуру просушеного зерна в зерносушарках всіх типів контролюють в нижньому ряду відвідних коробів шахти охолодження або на виході зерна із сушарки. Зерно після охолодження повинно мати температуру, що не перевищує температуру зовнішнього повітря більш ніж на 100С. Температуру нагрівання зерна при сталому режимі контролюють кожні 2 години, під час пуску зерносушарці або переході на інший режим - через кожні 30 хв протягом перших 2-х годин. Максимальна температура нагріву зерна не повинна перевищувати гранично допустиму. Перевищення її - ознака поганої роботи зерносушарки. В першу чергу перевіряють відповідність температури агента сушіння рекомендованим режимах. У разі перевищення її знижують, змінюючи величину підсосу атмосферного повітря або подачу в форсунку палива. Якщо температура агента сушіння відповідає встановленим режимам, її все одно знижують і перевіряють нерівномірність нагріву зерна по перетину шахти. Для цього визначають температуру не середню по п'яти точках, а в кожній з точок. Якщо виявляють застійну зону, вживають заходів для її ліквідації. Причинами недостатнього нагріву зерна (при дотриманні рекомендованої температури агента сушіння) можуть стати:
 · невідповідність паспортної та фактичної продуктивності вентилятора;
 · витік агента сушіння з напірної камери зерносушарки;
 · підсмоктування атмосферного повітря при роботі зони сушки або камери нагріву під розрядження;
 · невідповідність розрахункової і фактичної продуктивності рециркуляційних норій;
 · наявність застійної зони і як наслідок - недостатня температура нагріву основної маси зерна в результаті скорочення тривалості її перебування в зоні сушки;
    Нерівномірний розподіл агента сушіння по перетину шахти або камери нагріву. Температуру агента сушіння, нагрівання зерна, атмосферного повітря, зерна до сушіння і після охолодження, вологості зерна до і після сушіння заносять в вахтовий журнал роботи сушарки через кожні 2 ч роботи сушарки. Правильність показань дистанційних термометрів перевіряють шляхом зіставлення з показаннями ртутних термометрів, які встановлюють поруч з дистанційними. Вологість і якість. Підприємство повинно здійснювати систематичний контроль над дотриманням температурних режимів і якістю зерна при сушінні. Проби для контролю вологості і якості подається на сушку і просушеного зерна відбирають в точках контролю температури зерна, які відповідають цим значенням вологості. При налагодженні режиму сушіння - через кожні 30 хв протягом перших 2 год, при сталому режимі - через кожні 2 год. Відібрані проби перевіряють у лабораторії. Вологість зерна на виході з сушарки повинна знаходитися на заданому рівні з відхиленнями не більше ± 0,5% від середнього значення вологості. При більш значних відхиленнях вологість просушеного зерна регулюють шляхом зміни часу перебування його в сушарці

8.3.7. Правила техніки безпеки під час їх обслуговування.
  До роботи машиністом (оператором) зерно-сушильних комплексів і пересувних зерносушарок допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання з обслуговування і безпечної експлуатації цих агрегатів та попереднє навчання й перевірку знань із питань охорони праці і мають про це відповідне посвідчення.
   Машиністи (оператор) з обслуговування електрифікованих комплексів, агрегатів та машин повинні мати відповідну кваліфікаційну групу з електробезпеки. Перед початком роботи зерносушарки переконайтесь в тому, що пуск її нікому не загрожує, подайте попереджувальний сигнал.
   В передпусковий момент пуску сушарок, які працюють на рідкому паливі, продуйте топку повітрям і слідкуйте за тим, щоб не було подачі палива до моменту запалювання свічок. Не допускайте розпалювання топки факелом. Не дотримання цих вимог може призвести до вибуху.
  Для розпалювання топок зерносушарок, які працюють на твердому паливі, застосовуйте дерев'яні стружки, тріски, солому, папір. Не застосовуйте легкозаймисті рідини. Запас твердого палива у приміщенні сушильного пункту не повинен перевищувати добової потреби.
   Не залишайте без нагляду працююче обладнання зерносушильного пункту.
  Під час роботи сушарки здійснюйте контроль за температурою зерна шляхом відбору проб через кожні дві години. При нагріванні зерна вище допустимих значень температури, знизьте температуру теплоносія.
   Сміття й відходи відносьте у спеціально відведене місце, безпечне в пожежному відношенні.
   Ремонт зерносушарок проводьте тільки після їхньої повної зупинки й охолодження нагрітих частин до температури, не вище 45° С
  Під час знаходження працівника в зерносушильному апарату або в нижньому бункері щільно закрийте засувки для впускання й випускання зерна.
   З метою попередження випадкового відкривання засувок або включення вентилятора на пускових улаштуваннях електродвигунів і на засувках вивісьте попереджувальні написи: «Не відкривати, працюють люди!», «Не включати, в сушильному відділенні працюють люди!».
   При обслуговуванні топки, що працює на твердому паливі, для видалення шлаку з колосникової решітки користуйтесь різаками та іншими пристосуваннями, що забезпечують безпеку цих робіт. Шлак вигрібайте в металевий ящик із кришкою і після охолодження вивозьте із приміщення.
   Для запобігання опіків не заливайте водою видалений з топки шлак. Під час обслуговування топки працюйте в захисних окулярах і рукавицях.
  При технічному обслуговуванні зерносушарок усуньте тріщини й нещільності, щоб виключити можливість проникання топкових газів у виробничі приміщення.
   Під час відкривання оглядових отворів знаходьтесь від них на віддалі витягнутої руки. Відкривання кришок оглядових отворів здійснюйте спеціальними гаками.
   Не включайте машину в роботу якщо зняті захисні обладнання, несправні контрольно-вимірювальні прилади.
    Не залишайте працюючу машину без нагляду.
  Не підгрібайте руками зерно до завантажувальних транспортерів зерноочисних і сортувальних машин, робочих органів навантажувачів, транспортерів тощо. Для роботи використовуйте тільки інструмент (лопати, граблі, совки).
    Не переступайте через неогороджені ланцюги скребкових завантажувальних транспортерів машин.
  Не спускайтеся в бункери-накопичувачі, завальні ями (приймальні бункери) для розрівнювання зерна або зернових відходів, а також для відпочинку в них.
   Очищення приямків заглиблених норій з метою запобігання отруєння газами, що накопичуються в них, проводьте бригадою не менше 2 осіб під наглядом керівника робіт із використанням ЗІЗ, страхувального пояса і шнура.
   Не виходьте на бурт зерна висотою більше 1,5 м і не переміщайтесь по ньому з метою запобігання попадання в сипуче середовище.

      ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
  Відключіть двигуни машин агрегату, комплексу в зворотній послідовності їхнього включення.
 Очистіть машини, обладнання, майданчики, робочі приміщення від пилу, зернових відходів і солом'яних решток, сміття віднесіть у спеціально відведене місце.
   Топки, що працюють на рідкому паливі, зупиніть шляхом перекриття подачі палива, а на твердому - згідно з вимогами цієї інструкції.
  Приберіть робоче місце. Очистіть інструмент, інвентар, пристрої і покладіть у відведене місце.           Приведіть в порядок спецодяг і засоби індивідуального захисту і здайте їх на зберігання.
  Помийте руки й обличчя теплою водою з милом.
 При здачі зміни повідомте змінника про технічний стан обладнання і розкажіть про особливості роботи.
  Повідомте керівника про всі помічені недоліки у процесі роботи і вжиті заходи для їх усунення.

      ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
   При зриві факела в топці терміново зупиніть подачу палива, усуньте несправність і після продувки топки повітрям протягом 10-15 хвилин приступайте до повторного розпалювання.
   Зупиніть машину при електроударі, з'явленні стороннього шуму, вібрації, запаху горілого, іскор і полум'я із випускного отвору вентилятора сушильної камери і загорянні зерна в сушильній камері.     Зупинку машини починайте з припинення подавання палива до форсунки.
 При появі напруги на корпусі машини терміново відключіть загальний рубильник. Викличте чергового електромонтера. Усі пошкодження електроприводів, пульту управління, силової й освітлювальної мереж повинен усувати тільки електромонтер.
   При враженні працівника електричним струмом, як можна швидше звільніть потерпілого від його дії (тривалість дії струму визначає тяжкість травмування), для цього негайно відключіть рубильник чи інший пристрій.
 При неможливості швидкого відключення електроустановки вживайте заходи для звільнення потерпілого від струмоведучих частин, користуючись мотузкою, палицею, дошкою чи іншими сухими діелектричними предметами або відтягніть потерпілого за одежу (якщо вона суха і відстає від тіла), наприклад за поли піджака, за комір, при цьому уникайте дотику з оточуючими металевими предметами й частинами тіла потерпілого, не покритих одягом.
   Якщо потерпілий торкається проводу, який лежить на землі, то перш ніж підійти до нього положіть собі під ноги суху дошку, згорток сухої одежі або суху, що не проводить електричний струм підставку і відокремте провід від потерпілого за допомогою сухої палиці, дошки. При цьому рекомендується діяти по можливості однією рукою.
  Якщо потерпілий судорожно стискає в руці один струмоведучий елемент (наприклад, провід), відокремте потерпілого від землі (просуньте під нього суху дошку, відтягніть ноги від землі мотузкою або за одежу.
 Якщо нема можливості відокремити потерпілого від струмоведучих частин чи вимкнути електроустановку від джерела живлення, то перерубайте провід сокирою із сухим дерев'яним держаком або перекусіть їх інструментом з ізольованими ручками. Перерубуйте й перекушуйте кожний провід окремо. Можна скористатися і неізольованим інструментом тільки необхідно обгорнути його ручки сухою вовняною або прогумованою тканиною.
   При зриві факела в топці терміново зупиніть подачу палива, усуньте несправність і після продувки топки повітрям протягом 10-15 хвилин приступайте до повторного розпалювання.
  В разі виникнення пожежі на стаціонарних об'єктах, викличте пожежну команду, повідомте керівництво і приступіть до ліквідації осередку загоряння згідно з вимогами інструкції про заходи із пожежної безпеки.
  При виникненні пожежі на електроустановках у першу чергу необхідно повідомити про це в пожежну охорону, відповідального за електрогосподарство, керівника робіт.
  При виникненні пожежі в самій електроустановці чи поблизу неї, в першу чергу до прибуття пожежників вимкніть електроустановки з мережі. Якщо це неможливо, спробуйте перерізати проводи (послідовно по одному) інструментом з ізольованими ручками.
  У випадку загоряння зерна погасіть топку, виключіть вентилятори і вивантажувальні пристрої, закрийте випускні заслінки і, не зупиняючи подачі вологого зерна, відкрийте люки дифузорів, виявивши осередок загоряння, через вікно короба спробуйте витягнути його із шахти. Якщо осередок загоряння усунути не вдається, включіть розвантаження на максимальну продуктивність, а осередки загоряння зерна гасіть водою й усувайте з основного потоку зерна. Після розвантаження всього зерна ретельно очистіть стінки камери й поверхню коробів від нагару.
  При загорянні одежі постарайтесь зняти її або накрийте палаючу ділянку щільною матерією, при можливості занурте у воду.

8.3.8. Класифікація, будова та процес роботи установок активного вентилювання зерна.

   Процес охолодження зерна продуванням через нього повітря (холодного або підігрітого) називають активним вентилюванням. Його застосовують для тимчасової консервації вологого зерна (до 30 %), підсушування і охолодження, якісного сушіння насіння різних культур, а також зимового зберігання насіннєвого матеріалу кондиційної вологості.
   При визначенні доцільності вентилювання потрібно враховувати відносну вологість повітря. Вентилювання можна застосовувати, коли зовнішнє повітря холодніше від зерна в ясну погоду не менше ніж на 4 °С, а в дощову і туманну — на 8 °С. Неправильний вибір режиму вентилювання може призвести до перезволоження зерна.
   При вентилюванні вологого зерна або відносній вологості повітря більше ніж 65 % повітря підігрівають. Нагрівання повітря на 1 °С знижує відносну вологість на 5 %.
Класифікація установок для активного вентилювання зерна. За конструкцією такі установки поділяють на пересувні, наземно-пересувні і стаціонарні.
    Пересувні установки застосовують для ліквідації гніздового самозігрівання зерна.
Наземно-переносні установки призначені для вентилювання зерна в складах, під навісами і на відкритих майданчиках.
    Стаціонарні установки працюють на хлібоприймальних пунктах, насіннєвих та інших підприємствах.
У сільському господарстві використовують бункери для активного БВ-40 ю відділення бункерів для активного вентилювання ОБВ-100, ОБВ-160).
   Бункери можуть працювати самостійно і разом із сушарками. Всі бункери активного вентилювання мають однакову загальну будову і принцип роботи, відрізняються розмірами.
  Вентильований бункер БВ-40 (рис. 8.3.11) має продуктивність (при сушінні) 0,4 т/год, місткість бункера 54 м3, масу завантажуваного зерна пшениці 40 т. Встановлена потужність електродвигунів 7,5 кВт, питома подача повітря
400 м3/(т год), маса 3000 кг.

Рис. 8.3.11. Вентильований бункер:
а — функціональна схема: 1 — патрубок; 2 — лебідка; З — основа; 4 -— кільцева рама; 5 -— корпус; 6 і 8-— тягарці; 7— важіль; 9— датчик рівня зерна; 10— кронштейн з блоками; 11 — клапан; 12— розподільник зерна; 13— конус розподільний; 14 — повітророзподільна труба; 15— обернений конус; 16— регулювальне кільце; 17— розвантажувальний пристрій; 18— вентилятор; 19— електрокалорифер; б — жалюзі корпусу; в — жалюзі повітророзподільної труби

  Установка стаціонарна. Її кільцева рама 4 спирається на чотири стояки з розкосами. Основа складається з корпусу 5, розвантажувального пристрою 17, патрубка 1, оберненого конуса 15 і регулювального кільця 16. На поверхні корпусу 5 є люк з кришкою для технічного обслуговування бункера. Розвантажувальний пристрій має перехідник і заслінку з рейкою. Заслінку переміщують штурвалом рейкової передачі. Обернений конус 15 і регулювальне кільце 16 забезпечують інтенсивне перемішування зерна при розвантаженні бункера.
   На основі встановлений циліндричний корпус 5 діаметром 3100 мм, всередині якого на розтяжках закріплена повітророзподільна труба 14. На корпусі є три пробовідбірники, датчик рівня зерна, зовнішня і внутрішня драбини і автоматичний регулятор вологості, який вимикає систему вентиляції при досягненні кондиційної вологості зерна.
  Повітророзподільна труба 14 має пристрій для рівностороннього завантаження бункера, який складається з розподільника 12 і конуса 13. Всередині труби розмішується еластичний повітряний клапан 11, який забезпечує вентилювання при різних рівнях зерна в бункері. Клапан перемішують лебідкою 2 трособлокової системи. Нижнім конусом повітророзподільна труба спирається на обернений конус 15.
  Вентилятор 18 гнучким рукавом герметично з’єднаний з повітряним патрубком 1. На одній осі з вентилятором установлений електрокалорифер 19 потужністю 54 кВт.
  Вентилятор нагнітає холодне атмосферне повітря (або підігріте електрокалорифером) у внутрішній циліндр, звідки воно потрапляє в простір між циліндрами, пронизує і висушує шар зерна. Відпрацьоване повітря крізь отвори зовнішнього циліндра виходить назовні. Відділення бункерів активного вентилювання ОБВ-160 має продуктивність 1,6 т/год (при сушінні насіння з відносною вологістю до 70 % і за температури не нижче ніж 20 °С). Завантажувана маса пшениці 160 т. Встановлена потужність електродвигунів 48 кВт, електропідігріву 264 кВт. Маса 22 т.
 Відділення бункерів ОБВ-160 складається з чотирьох бункерів БВ-40, а також двох завантажувальних норій продуктивністю 40 т/год кожна, зернопроводів і повітропроводів.
  Очищене насіння по зернопроводах подається в норії, які завантажують відповідні бункери. Залежно від положення заслінок розподільників однією норією можна завантажувати будь-який бункер, а двома — почергово два або один бункер. Може відбуватися також перезавантаження насіння з одного бункера в інший для перемішування зернової маси, що унеможливлює злежування зерна і забезпечує рівномірність сушіння.

8.3.9. Контроль і оцінка якості роботи.
 Профілактичне вентилювання. Застосовують для придушення життєдіяльності мікрофлори, запобігання самозігрівання зерна, провітрювання зерна з комори запахом, вирівнювання температури і вологості в зернового насипу.
 Профілактичне вентилювання покликане запобігти самозігрівання і можливий розвиток інших небажаних процесів (пліснявіння і т.п.). Таке вентилювання проводять періодично, в міру необхідності.
 Кращий технологічний ефект досягається, якщо профілактичне вентилювання супроводжується деяким охолодженням зерна, а також підсушуванням вологого зерна.
 Охолодження зерна. Застосовують в тих випадках, коли необхідно підвищити його стійкість при зберіганні. При температурі зерна від 0 до 10 ° С сильно загальмовуються фізіологічні і мікробіологічні процеси. Таке зерно називають охолодженим. Додаткове охолодження зерна на вентиляційних установках після зерносушарок застосовують тоді, коли охолоджувальні камери їх працюють недостатньо ефективно.
   Проморожування зерна. Сприяє переведенню його у стан анабіозу (сповільненою життєдіяльності) і скорочує зараженість зерновими шкідниками. У практиці сушіння та вентилювання вплив негативних температур на насіння може бути короткочасним (охолодження просушеного насіння при роботі зерносушарок в морозну погоду) і тривалим при проморожуванні.
  Короткочасний вплив (до 30 хв.) Навіть дуже низьких температур не діяло згубно на насіння пшениці вологістю 11,5%: насіння дружно проростало і мало схожість 90%. Однак підвищення вологості чи збільшення тривалості впливу низьких температур пригнічувало їх життєздатність.
  Прогрівання насіння перед посівом (повітряно-теплова обробка) підвищує їхню енергію проростання і схожість. Тому навесні охолоджене зерно перед посівом доцільно прогріти.
  Насіння вентилюють в денні години, коли температура повітря підвищується до 15 ° С і вище. Повітряно-тепловий обігрів підвищує польову схожість зерна на 15-18%, а врожай - на 1 - 1,5 ц / га.
Залежно від мети вентилювання, температури і вологості зерна і зовнішнього повітря, кількість повітря яке, необхідно пропустити через зернову масу, різна. Наприклад, при вологості зерна 16% рекомендується на 1 м 3 зерна подавати на годину 20-30 м3 повітря, а при вологості 22% - 70-80 м3. Застосування активного вентилювання дозволяє повністю виключити при зберіганні зерна перелопачування - трудомісткий і малоефективний прийом (активне вентилювання обходиться в 10-20 разів дешевше перелопачування). Особливо хороші результати виходять при сушінні зерна підігрітим повітрям.
  Зберігають зерно в господарствах в спеціалізованих зерносховищах, Вони повинні бути сухими, мати хорошу вентиляцію і достатня кількість засік або відсіків для окремого зберігання різних партій зерна, різних сортів і якості.
  На зберігання засипають зерно, підсушене до нормальної вологості: 14-15% для пшениці, жита, ячменю, вівса, гречки, гороху: 12,5-13,5% для проса і кукурудзи.
  Перед засипанням зерна зерносховища очищають і дезінфікують. Підлоги промивають розчином каустичної соди (1,5 кг на відро води), а стіни обприскують вапняно-гасовою емульсією (400 г вапна і 200 г гасу на відро води).
   Насіннєве зерно рекомендується зберігати при висоті насипу від 1,5 просо, рис) до 2,5 м (пшениця, жито, ячмінь, овес). Добре просушене продовольче і фуражне зерно можна зберігати насипом більшої висоти.
  У період зберігання необхідно ретельно спостерігати за станом зерна, особливо насіннєвого і продовольчого. Щоб систематично стежити за вологістю і зігріванням зерна, в різні місця насипу на всю її глибину встановлюють сухі дерев'яні або бляшані штанги і періодично їх оглядають. Якщо буде встановлено початок зігрівання зерна, негайно вживаються заходи до зниження температури і вологості, для чого використовують активне вентилювання.
   Насіннєвий матеріал періодично перевіряють на посівну придатність: перший раз на початку зими і остаточно - навесні, за 1-2 місяці до посіву.
  Стежать за появою комірних шкідників і при їх виявленні вживають термінових заходів до знищення. У боротьбі з шкідниками комор найбільш ефективна газова дезинфекція зерносховищ. Застосовують сірчистий газ (50 г на 1 м3 приміщення), хороші результати дає волога дезінфекція лебайцідом (0,6 г / м3) за 10 днів до завантаження зерна.

Питання для самоконтролю

1. Агротехнічні вимоги до зерносушарок, способи і режими сушіння зерна.
2. На яких принципах ґрунтується сушіння зерна і насіння?
3. Які є зерносушарки конвективної дії?
4. Будова та процес роботи зерносушарки конвективної дії.
5. Назвіть установки активного вентилювання зерна.
6. Яка будова і процес роботи вентильованого бункера?

Опубликовано в Розділи

 Печать